تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
عرفان اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات تهران 
 
خارج